OBCHODNÍ PODMÍNKY

Ustanovení a podmínky pro uživatele

1. Všeobecná ustanovení
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také „Obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je SPECTER SPORTS a.s., se sídlem Rusovská cesta 36, 851 01 Bratislava, Slovensko, IČO: 51123177, DIČ: 2120603078 (dále jen „prodávající“) a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce prodávajícího. 

Kontaktní údaje prodávajícího: 
mail: info@specterhockey.com
poštovní adresa:

 
SPECTER SPORTS, a.s.

Rusovská cesta 36

85101 Bratislava

Slovenská republika

Zodpovědná osoba: Ing. Ondrej Chovanec

Pracovní doba: pondělí až pátek od 8:00  do  16:00 hod.

Příjem objednávek prostřednictvím e-shopu: nonstop

mobil: +421 918 969 929

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

IBAN: SK3183300000002401456374 
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

Orgán dozoru: 
Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27


1.2. Kupujícím se ve smyslu této části Obchodních podmínek rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která provede objednávku.


1.3. Spotřebitelem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí fyzická osoba, která uzavírání a plnění kupní smlouvy neprovádí v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.


1.4. Kupující jako spotřebitel při zadávání objednávky uvede své jméno, příjmení, adresu bydliště, případně telefonní číslo a e-mailový kontakt.


1.5. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy uzavřené na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentované na dotčené internetové stránce kupujícímu (dále jen „kupní smlouva“) a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.


1.6. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, mají ustanovení kupní smlouvy přednost před všeobecnými obchodními podmínkami.


1.7. Seznam zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, je katalogem běžně dodávaného zboží.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy
2.1. Kupní smlouva je uzavřena závazným přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího s prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslané prodávajícímu a / nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího a / nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen „objednávka „).


2.2. Závazným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím je e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím. Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny včetně 20% DPH. Na e-mailovou adresu kupujícího mu budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky. Automatický e-mail po vytvoření objednávky není považován za potvrzení objednávky prodávajícím, ale pouze o sumarizaci objednávky vytvořené kupujícím.


2.3. Závazné přijetí objednávky obsahuje zejména údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, název a údaje o místě, kam má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro kupujícího, případně další údaje.


2.4. Kupující může v zákonné lhůtě doručit prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky oznámení, že objednávku ruší. Kupující je povinen v oznámení o zrušení objednávky uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží. V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě do 14 dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího, pokud si strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny.


2.5. Podle novely zákona SR č. 222/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktuře). Údaje v daňovém dokladu (fakturu) je možné měnit pouze v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.


2.6. V případě probíhajících akcí se prodej zboží na internetové stránce prodávajícího řídí kromě těchto všeobecných obchodních podmínek i závaznými podmínkami příslušné akce. V případě, že kupující objedná zboží v rozporu s podmínkami příslušné akce, prodávající je oprávněn objednávku kupujícího stornovat. O stornování objednávky bude zákazník informován prostřednictvím e-mailu a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

3. Práva a povinnosti prodávajícího
3.1. Prodávající je povinen:

  1. na základě objednávky potvrzené prodávajícím dodat kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem vhodným pro jeho uchování a ochranu,
  2. zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy SR
  3. nejpozději spolu se zbožím předat kupujícímu v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v slovenském jazyce, daňový doklad).

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny kupujícím za dodané zboží.

3.3. Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

4. Práva a povinnosti kupujícího
4.1. Kupující je povinen:

1.převzít zakoupené nebo objednané zboží,
2. zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží, 
3. potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

5. Dodací a platební podmínky
5.1. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Dodané zboží má dobu minimální trvanlivosti více než 2 měsíce před datem spotřeby. V případě kratší doby trvanlivosti kontaktuje prodávající před dodáním telefonicky nebo e-mailem kupujícího a zboží dodá až po souhlasu kupujícího.

 

5.2. Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 30 dnů od přijetí objednávky kupujícího prodávajícím; tuto dodací lhůtu kupující bez výhrad akceptuje. Všechny produkty skladem prodávající zašle do 48 hodin (během pracovního týdne pondělí – pátek). V případě, že produkt není skladem, doba dodání je přibližně 10 dní, nejpozději však 30 dní po přijetí objednávky kupujícího prodávajícím.

 

5.3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy zboží nepřevezme během lhůty uvedené k převzetí zboží, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky.

5.4. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty k převzetí zboží.


5.6. Místem dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se strany v kupní smlouvě nedohodnou jinak.


5.7. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti pro převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsání protokolu o doručení a předání zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemné zplnomocnění. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, všechny náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě.


5.8. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží, jakož i jeho obal, bezprostředně při jeho doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží jsou mechanicky poškozeny, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je tento povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodní zápis), jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může prodávající po uzavření škodní události s dopravcem poskytnout odstranění nedostatku zboží, slevu na zboží a v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

5.9. Při doručení zásilky Slovenskou poštou doporučujeme v případě zjištění porušeného nebo poškozeného obalu, nebo poškození s úbytkem obsahu, zásilku nepřevzít, případně řešit přímo s pracovníkem přepravní společnosti, nebo s pracovníkem u přepážky dané pošty na místě prostřednictvím zápisu o škodě. V případě převzetí a zjištění porušeného nebo poškozeného obalu, poškození s úbytkem obsahu žádáme o nahlášení této události nejpozději do 24 hod. od převzetí zásilky na libovolné pobočce Slovenské pošty. K sepsání zápisu o škodě je potřebný poškozený výrobek, obal zásilky a doklad o převzetí zásilky, nabývací doklad – faktura. Nejbližší pobočku Slovenské pošty naleznete zde: otvaraciehodiny.posta.sk. O nahlášení a sepsání zápisu o škodě na libovolné pobočce Slovenské pošty nás můžete informovat na e-mailové adrese info@specterhockey.com.

5.10 Zákazník je povinen při převzetí výrobku (osobním i neosobním) zkontrolovat kompletnost balení. Při doručení kurýrem musí kupující na místě sepsat škodní zápis o nekompletnosti balení.

5.11. Kupující obdrží ke každé zásilce fakturu e-mailem.

5.12. Způsoby plateb: Platba na účet, Platební kartou přes internet, Platba na dobírku.

5.13. Platba předem převodem na účet. Pokud si zvolíte platbu klasickým bankovním převodem, automaticky vám na e-mail zašleme pokyny k úhradě platby. Po připsání platby na náš účet, obdržíte na tentýž e-mail daňový doklad. Tento úkon provádí náš automatizovaný systém vždy následující pracovní den. Při platbě předem převodem na účet, může být termín dodání ovlivněn termínem uhrazení platby. Je nutné, aby byla částka připsána na náš účet nejpozději do pěti pracovních dnů po potvrzení objednávky, v opačném případě je možné považovat objednávku za zrušenou.

5.14. Platba platební kartou / platebním tlačítkem přes internet. Objednávka se uhradí prostřednictvím platební brány (Besteron) po dokončení transakce. Po připsání platby na náš účet obdržíte na tentýž email daňový doklad. Tento úkon provádí náš automatizovaný systém vždy ten samý den.

6. Kupní cena
6.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou na objednávce včetně nákladů na doručení zboží (dále jen „kupní cena“) dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby, platbou platební kartou / platebním tlačítkem prostřednictvím platební brány Besteron, nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v závazné akceptaci objednávky.


6.2. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží nejpozději při převzetí zboží.

6.4. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy SR.

6.5. Všechny akce jsou platné do vyprodání zásob, pokud u konkrétního produktu není uvedeno jinak.

6.6. V případě, že kupní cena za vrácené nebo reklamované zboží a zboží, u kterého došlo k odstoupení od smlouvy, bude uhrazena kupujícím formou dárkových certifikátů, případně jejich kombinací s peněžním plněním, prodejce vrátí kupní cenu kupujícímu stejnou formou, jak byla uhrazena kupujícím. Hodnota vrácených dárkových certifikátů kupujícímu však nesmí být vyšší než hodnota dárkových certifikátů zaplacená kupujícím při koupi zboží. Pokud by vrácení dárkových certifikátů z objektivních důvodů nebylo možné, zejména proto, že prodávající nemá k dispozici dárkové certifikáty v potřebné výši, prodávající poskytne kupujícímu peněžní náhradu.

7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody u zboží
7.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

8. Reklamační řád (zodpovědnost za chyby, záruka, reklamace)
8.1. Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu (viz Vrácení zboží).

 

9. Platforma řešení sporů online
9.1. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona SR č. 391/2015 Sb., o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů, právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Kupující – spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online (dále jen jako „RSO“) pro řešení svých sporů, v jazyce, kteří si zvolí. Kupující – spotřebitel může na alternativní řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující – spotřebitel při předkládání podání prostřednictvím platformy RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující – spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.

10. Recenze u výrobků
10.1. Prodávající si vyhrazuje právo nezveřejnit u výrobků recenze, které obsahují nevhodné výrazy, jsou nepravdivé, nesouvisí s daným produktem, odkazují na externí stránky nebo jakýmkoli jiným způsobem poškozují jméno naší společnosti.

11. Dárkové poukázky (certifikáty)
11.1. Dárkové poukázky (certifikáty) vystavené prodávajícím lze uplatnit na nákup zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Pokud není uvedeno jinak, dárkovou poukázku lze použít pouze na nákup zboží, nevztahuje se na služby, poštovní náklady a jiné poplatky.


11.2. Hodnota dárkové poukázky je uvedena na každé poukázce jako suma včetně DPH, přičemž poukázka funguje jako sleva z celkové částky objednaného zboží s DPH. Dárkovou poukázku lze využít jedině v celé hodnotě, v rámci jednoho nákupu, nelze ji uplatnit po částech. Nedoplatek za nákup zboží je třeba uhradit finanční formou, přeplatek se nevrací.


11.3. Dárkovou poukázku není možné vyměnit za hotovost. V případě, že kupujícímu vznikne právo odstoupit od kupní smlouvy za nákup zboží, za které kupující zaplatil dárkovou poukázkou, kupujícímu vzniká nárok na vrácení kupní ceny ve formě dárkové poukázky (zasláním dárkové poukázky na adresu zadané kupujícím).

12. Autorská práva
12.1. Autorská práva na web specterhockey.com (včetně fotografií, grafiky a audiovizuálních materiálů) vlastní nebo licencuje společnost SPECTER SPORTS a.s. Všechna práva jsou tímto vyhrazena webové adrese specterhockey.com. Uživatelé nesmějí obsah přebírat ani kopírovat, ukládat na jakékoliv médium (včetně jiné webové adresy), distribuovat, přenášet, uskutečňovat opakované přenosy ani jej měnit bez předchozího písemného souhlasu specterhockey.com. Chcete-li se informovat o možnosti získání licence pro reprodukci zmíněných materiálů, obraťte se na nás.

13. Závěrečná ustanovení
13.1 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na stránkách Obchodu.


13.2 Prodávající si vyhrazuje právo pozměnit nebo upravit znění těchto VOP. Změna VOP nabývá účinnosti dnem vyhlášení na stránkách Obchodu, pokud není výslovně určen jiný (pozdější) den vstupu platnosti a účinnosti změny. Při nákupu Produktu jsou pro Kupujícího a Provozovatele závazné VOP platné a účinné v okamžiku odeslání objednávky Produktu Prodávajícímu na vybavení resp. v okamžiku odeslání upravené objednávky Prodávajícímu (pokud došlo k úpravě objednávky Kupujícím).

Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl. Jakákoliv změna v obchodních podmínkách po uzavření kupní smlouvy je možná jen s výslovným souhlasem obou stran.

13.3. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

13.4. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna zejména ve formě e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím listovních zásilek.

13.5. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, zákona SR č. 22/2004 Sb., o elektronickém obchodu a o změně zákona SR č. 128/2002 Sb., o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona SR č. 284/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona SR č. 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona SR č. 102/2014 Sb., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů.

13.6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu odesláním elektronické objednávky kupujícím.

13.7. Údaje v databázi specterhockey.com jsou spravovány na bezpečných serverech v EU a / nebo Spojených státech amerických.

13.8. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.