VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Odstoupení od smlouvy, Odpovědnost za vady Produktů, Záruka a Reklamační řád

  1. Odstoupení od smlouvy

1.1 Prodávající je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy, nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami.

1.2 Kupujícímu – spotřebiteli vzniká právo na odstoupení od smlouvy za podmínek upravených zákonem SR č. 102/2014 Sb., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží i bez uvedení důvodu.

1.3 Zboží se považuje za převzaté Kupujícím okamžikem, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se

  1. a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, považuje za převzaté okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
  2. b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí je převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
  3. c) zboží dodává opakovaně v určeném období, okamžikem převzetí je převzetí prvního dodaného zboží.

1.4 Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Na uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoliv jednoznačně formulované prohlášení spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na adresu:

SPECTER SPORTS a.s., Rusovská cesta 36, 851 01 Bratislava, e-mail: info@specterhockey.com

1.5 FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Prodávající: SPECTER SPORTS a.s., se sídlem Rusovská cesta 36, 851 01 Bratislava, e-mail: info@specterhockey.com

Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy na toto zboží:

Datum objednávky:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele

Datum:

1.6 Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání, poštovné a jiných nákladů a poplatků.

1.7 Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání, poštovné a jiných nákladů a poplatků před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět Prodávajícímu, pokud Prodávající nenavrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

1.8 Pokud Kupující odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese Kupující.

1.9 Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli tyto platby stejným způsobem, jaký použil Kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo Kupujícího dohodnout se s Prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím Kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky.

1.10 Prodávající není povinen uhradit Kupujícímu dodatečné náklady, pokud si Kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil Kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím.

1.11 Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo je předat Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

1.12 V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je poškozené nebo neúplné, má prodávající nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu.

1.13 Kdy Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy:

Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej Produktů zhotovených podle zvláštních požadavků Kupujícího nebo Produktů určených zvlášť pro daného Kupujícího nebo Produktů, které rychle podléhají zkáze nebo snížení jakosti nebo Produktů uzavřených v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jejichž ochranný obal byl po dodání porušen, nebo Produktů, které mohou být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchané s jiným zbožím.

1.14 Na odstoupení od Kupní smlouvy podle této části VOP a z toho vyplývající práva a povinnosti Provozovatele a Objednatele neupravené těmito VOP se vztahuje ustanovení § 7 až 10 zákona SR č. 102/2014 Sb., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  1. Zodpovědnost Prodávajícího za vady Produktů a Záruka

2.1 Na odpovědnost za vady Produktů, záruku a uplatňování práv z nich (reklamace) se vztahují zejména ustanovení zákona SR č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zejména ustanovení § 619 a násl. OZ a zákon SR č. 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

2.2 Prodávající odpovídá za vady, které má dodaný Produkt při jeho převzetí Kupujícím. U Produktů prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla s Kupujícím sjednána nižší cena. U použitých Produktů neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. Prodávající dále neodpovídá zejména za vady Produktů způsobené Kupujícím a / nebo jinými osobami a / nebo skutečnostmi na straně Kupujícího (např. Nesprávným skladováním, údržbou nebo jiným používáním Produktu Kupujícím).

2.3. Pokud nejde o produkt, který se rychle kazí nebo o použitý Produkt, odpovídá Prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí Produktu v záruční době. Záruční doba je 24 měsíců a pokud jde o použitý Produkt, záruční doba je 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí Produktu Kupujícím.

2.4. Pokud jde o produkt, který se rychle kazí nebo o produkt, jehož zvláštní povaha a / nebo vlastnosti neumožňují délku záruční doby v rozsahu podle bodu

2.3. těchto VOP, záruční doba trvá a neskončí před uplynutím lhůty (např. doba expirace, doba minimální trvanlivosti atd.) vyznačené na Produktu, jeho obalu nebo návodu, který je k němu připojen.

2.5 Pokud má Produkt vadu, kterou lze odstranit, Kupující má právo požadovat, aby byla vada bezplatně, včas a řádně odstraněna a Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě podle bodu 2.10. těchto VOP, odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu Produktu, nebo pokud se vada týká jen součásti Produktu, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně Produktu nebo závažnosti vady. Provozovatel může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadný Produkt za nezávadný, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

2.6 Pokud má Produkt vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se Produkt mohl řádně užívat jako Produkt bez vady, má Kupující právo na výměnu Produktu nebo má právo odstoupit od Kupní smlouvy. Tatáž práva má Kupující v případě, jde-li o vady odstranitelné, avšak Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad Produkt řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady Produktu, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny Produktu nebo má právo odstoupit od Kupní smlouvy.

2.7. Pokud má Produkt prodávaný za nižší cenu (pro vadu, pro kterou byla s Objednatelem sjednána nižší cena Produktu) nebo použitý Produkt vadu, za kterou Prodávající odpovídá, Kupující má namísto práva na výměnu Produktu právo na přiměřenou slevu.

  1. Postup uplatnění reklamace

3.1 Pokud chce Kupující uplatnit reklamaci zboží, v první řadě mu doporučujeme předem nás informovat mailem na e-mailové adrese info@specterhockey.com, nebo písemně na adrese SPECTER SPORTS as, Rusovská cesta 36, 851 01, a to v rámci záruční doby. Spolu s doručením reklamace (reklamačního formuláře) Prodávajícímu nebo bez zbytečného odkladu po jejím doručení Prodávajícímu, vždy však v rámci záruční doby, je Kupující povinen prodávajícímu doručit i reklamované produkty. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy byla Prodávajícímu doručena reklamace.

3.2 Prodávající reklamaci posoudí, určí způsob vyřízení reklamace a reklamaci vyřídí ihned, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Vyřízením reklamace se přitom rozumí ukončení reklamačního řízení odesláním opraveného Produktu na adresu uvedenou Kupujícím v rámci reklamace, výměnou Produktu (nebo jeho součásti) a odesláním nezávadného Produktu (nebo nezávadné součásti) na adresu uvedenou Kupujícím v rámci reklamace, vrácením (tj. vyplacením) Kupní ceny produktu na účet uvedený Kupujícím v rámci reklamace, vyplacením přiměřené slevy z Kupní ceny produktu na účet uvedený Kupujícím v rámci reklamace, odesláním e-mailové výzvy k převzetí plnění (výsledku reklamace – např. opraveného produktu, ale i zamítnutí reklamace).

3.3. Formulář pro uplatnění reklamace:

Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup:

Pošlete e-mail na mailovou adresu: info@specterhockey.com,ve kterém uveďte

Číslo objednávky

Název produktu

Popis závady

Preferovaný způsob vyřízení reklamace (výměna produktu, odstoupení od Kupní smlouvy a vrácení kupní ceny nebo poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny produktu)

3.4. Adresa pro vrácení zboží:

Název firmy:

isklad 180162/09

Jméno příjemce:

SPECTER SPORTS a.s. 

Ulice:

Stará Vajnorská 11/19

PSČ a město:

83104 Bratislava

Země

Slovakia

Kontakt:

+421 948 799 408