Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

 1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
 • SPECTER SPORTS, a.s., Rusovská cesta 36, 85101 Bratislava (Provozovatel)
 • Osobními údaji: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies.
 1. Provozovatel e-shopu specterhockey.com, www.specterhockey.cz, www.specterhockey.sk jako správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.
 2. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy:
  • Zákon SR č. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)
 3. Účastník je fyzickou osobou, která nakupuje od Provozovatele zboží a služby.
 4. Účelem je prodej zboží koncovému zákazníkovi (účastníkovi). V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracování Osobních údajů:
  • v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou
  • za účely uvedenými níže v čl. II.

II. Účel a doba zpracování Osobních údajů

Provozovatel zpracovává Osobní údaje za následujícími účely
a. plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb:

 1. osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i během trvání smluvního vztahu;
 2. marketingové akce: pro účely splnění marketingové akce, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry, atd. Doba zpracování: po dobu marketingové akce.

b. dodržení právního závazku (zejména účetního, daňového a archivačního, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům, apod.):

 1. daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona SR č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovány a uchovány po dobu 10 let od roku následujícího po roce, ve kterém došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem;
 2. plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

c. oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele:

 1. účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden;
 2. oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek a individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona SR č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, pokud Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Účastníkovi.

d. marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele:

 1. plošné zasílání obchodních nabídek produktů: zasílání obecných reklamních sdělení bez cílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky;
 2. individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Provozovatel neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, protože nejde o automatizované zpracování, ale ruční tvorbu individuálních nabídek. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky;
 3. cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V první řadě jsou to cookies nezbytné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím elektronické komunikační sítě, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále jde o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vyslovit souhlas. Doba zpracování je v tomto případě 3 roky.
 • Pro účely re-marketingu jsou předávány cookies jiným zpracovatelům pouze v případě, že u nich byl udělen souhlas k tomuto účelu, a to s expirační dobou maximálně 500 dní. Pokud dojde k odebrání souhlasu s reklamními cookies, není technicky možné již jednou odevzdanou cookies u zpracovatele ihned odstranit. K odstranění cookies u zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby. Okamžitým řešením pro zamezení re-marketingových aktivit zpracovatelem je smazání cookies z prohlížeče.

III. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

 1. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a / nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.
 2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.
 3. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.
 4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování.
 5. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka, služby zákaznické podpory, vyřizování reklamací.
 6. Osobní údaje jsou a budou zpracovány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

IV. Práva Účastníka související se zpracováním osobních údajů

 1. Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:
 • požadovat od Provozovatele přístup ke svým Osobním údajům;
 • na opravu poskytnutých Osobních údajů;
 • na vymazání poskytnutých Osobních údajů;
 • na omezení zpracování Osobních údajů;
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • právo na předání Osobních údajů jinému správci;
 • právo podat námitku proti zpracování Osobních údajů;
 • právo na odvolání souhlasu.

2. Účastník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit prostřednictvím odkazu uvedeného v patičce e-mailu zaslaného ze strany Provozovatele nebo žádosti zaslané na adresu info@specterhockey.com.

3. Práva podle odst. 1 tohoto článku písm. c) a d) nelze uplatnit v rozsahu a pro účely uvedené v čl. II odst. 1 písm. a), b) a c).

4. Pokud by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména pokud jsou Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu info@specterhockey.com
 • podat námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@specterhockey.com od Provozovatele, aby zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Pokud nevyhoví Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 1. Pokud Účastník uplatní právo podle tohoto článku, je Provozovatel povinen odpovědět do 30 dnů od přijetí žádosti Provozovatelem.
 2. Přijetí žádosti o uplatnění práva z článku IV., Bodu 1 a) a f) je možné pouze prostřednictvím datové zprávy nebo dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla společnosti. Jako součást žádosti je třeba uvést e-mailovou adresu, na kterou bude poté zaslán ověřovací e-mail k potvrzení totožnosti žadatele.
 3. Pokud Účastník uplatní některé z práv z článku IV., Odstavec 1, má Provozovatel právo žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Pokud bude žádost podána jinou formou, či z jiné e-mailové adresy, má Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku IV., Odstavec 1 přijata.
 4. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a neodůvodněné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající při zpracovávání Osobních údajů se řídí právním řádem Slovenské republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné slovenské soudy.
 2. Dotčená osoba má právo obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
 3. Tyto Zásady nabývají účinnost dnem 25.5. 2018.

Jak mohu změnit, aktualizovat nebo odstranit své osobní údaje?
Zákazníci mohou své osobní údaje kdykoliv změnit nebo aktualizovat po přihlášení na svůj účet nebo na základě písemné žádosti na email info@specterhockey.com. Zároveň platí, že na Tvou písemnou žádost budou osobní údaje z databáze vymazány a společnost SPECTER SPORTS, a.s. je nebude dále zpracovávat.

Co jsou cookies a jak je využíváme?
Cookie je malý textový soubor, který se přenáší z webové stránky a uloží se v Tvém počítači nebo v Tvém mobilním zařízení. Společnost SPECTER SPORTS, a.s. (a / nebo její partneři jako Google, Facebook apod.) Používá cookie soubory (tzv. Cookies) s cílem zlepšit a zjednodušit Tvou návštěvu na stránce www.specterhockey.com, www.specterhockey.sk, www.specterhockey.cz. Nepoužíváme je pro uložení Tvých osobních informací a ani je neposkytujeme třetím stranám.

Soubory cookies můžeš odmítnout nebo v případě potřeby vymazat. Pokyny, jak to udělat, najdeš v sekci „Nápověda“ Tvého webového prohlížeče.

SPECTER SPORTS, a.s.
specterhockey.com
Rusovská cesta 36, 85101 Bratislava
tel: +421 918 969 929
e-mail: info@specterhockey.com